Jak założyć własną praktykę lekarską?

Jak założyć własną praktykę lekarską?

W dzisiejszym poradniku podpowiemy krok po kroku, jak założyć własną praktykę lekarską. Jakie wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dotyczą gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych? O czym należy pamiętać przed uruchomieniem prywatnego gabinetu?

Indywidualna praktyka lekarska jest jedną z możliwości świadczenia usług medycznych w ramach danej specjalizacji medycznej. Lekarz może, ale nie musi podpisać umowę z NFZ. Jeśli taką umowę posiada świadczy usługi medyczne nie tylko prywatnie, ale również w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto może założyć własną praktykę lekarską?

Praktykę lekarską może założyć lekarz, czyli osoba, która ukończyła studia medyczne i otrzymała wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Gabinet specjalistyczny może założyć lekarz, który ukończył studia medyczne wraz ze specjalizacją.

Jakie są wymogi formalne do stworzenia własnej praktyki lekarskiej?

Na samym początku chęć założenia praktyki lekarskiej należy zgłosić w urzędzie gminy lub miasta. Zatem konieczne jest dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W druku należy podać datę rozpoczęcia działalności, biorąc pod uwagę to, ile zajmą wszystkie formalności. Od tej daty zaczyna się obowiązek ubezpieczeniowy i podatkowy. W ciągu 14 dni urząd ma obowiązek dostarczyć lekarzowi zaświadczenie o wpisie.

Warto jeszcze wiedzieć, że w druku należy podać kod PKD opisujący działalność. W przypadku praktyki lekarskiej ogólnej jest to PKD 86.21.Z, a w przypadku praktyki specjalistycznej PKD 86.22.Z.

Po uzyskaniu wpisu można złożyć wniosek o wpis do rejestru praktyk lekarskich w okręgowej izbie lekarskiej.

We wniosku powinien się znaleźć:
• numer otrzymany w ewidencji działalności gospodarczej;
• miejsce zamieszkania;
• NIP;
• pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.


Ponadto lekarz jest zobowiązany do uzyskania numeru REGON. W ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania działalności, powinien wystąpić do wojewódzkiego urzędu statystycznego o jego nadanie. W tym przypadku lekarz wypełnia formularz RG-1, dołącza do wniosku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także do rejestru praktyk lekarskich.

Ponadto konieczne jest wyrobienie pieczątki firmowej. Na pieczątce powinno znaleźć się imię i nazwisko lekarza wraz z poprzedzającym tytułem medycznym. Nie może zabraknąć adresu i rodzaju działalności, a także numerów NIP i REGON.

Niezbędne jest również założenie konta firmowego i zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego. Lekarz zobowiązany jest do rozliczeń księgowych i prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, oczywiście tutaj najlepiej skorzystać z usług wykwalifikowanej księgowej. W ciągu 20 dni od założenia księgi należy poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Lekarz musi także dokonać zgłoszenia swojej działalności do ZUS. Ma na to 7 dni od dnia jej rozpoczęcia. Jest zobowiązany do zgłoszenia do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na drukach ZUS ZFA i ZUS ZUA lub ZUS ZZA we właściwym oddziale ZUS.

Jaką formę opodatkowania może wybrać lekarz?

Oczywiście lekarz ma obowiązek wybrania formy prawnej oraz opodatkowania gabinetu. Jeśli chodzi o formę prawną, to indywidualna praktyka rozumiana jest jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Lekarz może wybrać jedną z czterech form opodatkowania. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ze stawką 17% lub 32%. Drugi próg podatkowy zostaje przekroczony po osiągnięciu dochodu wyższego niż 85 528 zł. Możliwe jest też rozliczanie się według podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, czy karty podatkowej.

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów lekarskich w niepublicznych placówkach medycznych

W art. 207 ustawy o działalności leczniczej znajdują się wytyczne formalne jakie należy spełnić, by móc prowadzić prywatną praktykę zawodową. W Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. znajdują się ogólne wymogi, które są takie same lub bardzo podobne dla wszystkich gabinetów lekarskich.

  • Podmiot może prowadzić gabinet lekarski w lokalu mieszkaniowym, pod warunkiem, że posiada wyodrębnione pomieszczenie do tego celu.
  • Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie i zainstalowanie urządzeń, aparatury, a także sprzętu.
  • Meble muszą być wykonane z materiałów, których mycie i dezynfekcja są możliwe.
  • W przypadku wykonania sufitów podwieszanych trzeba zastosować najwyższe wymagania higieniczne. Powierzchnie muszą być szczelne i zamontowane w taki sposób, aby możliwa była ich dezynfekcja.
  • W gabinetach, gdzie wykonywane są badania bądź zabiegi trzeba zamontować co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
  • Instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji.

Profesjonalna rejestracja medyczna = 100% obsłużonych połączeń

Uruchamiając prywatną praktykę lekarską warto pomyśleć o rejestracji pacjentów. Czy będziemy zatrudniać personel rejestracji, samodzielnie obsługiwać połączenia od pacjentów czy może skorzystamy z kompleksowych rozwiązań dostarczanych przez zewnętrzną rejestrację medyczną?

Jeśli szukamy rozwiązań skutecznych i bezpiecznych warto przyjrzeć się korzyściom, jakie daje outsourcing telefonicznej obsługi pacjenta. Jeśli wybierzemy profesjonalistów, nasza rejestracja będzie prowadzona w sposób skuteczny i sprawny, z gwarancją bezpieczeństwa i stabilności. Problemy absencji pracowników, rekrutacji i monitorowania pracy rejestracji nie będą nas dotyczyły.

Wybierając zewnętrzną rejestrację, zwróćmy uwagę czy będziemy mieli gwarancję skuteczności odebranych połączeń, czasu oczekiwania pacjenta na rozmowę oraz czy mamy wpływ na wybór oprogramowania do obsługi gabinetu.

Rozpoczynające działalność gabinety mogą wiele zyskać budując swoją rejestrację w sposób świadomy, z naciskiem na skuteczność i szeroką dostępność dla pacjenta. Większa liczba odebranych połączeń oznacza większą liczbę umówionych wizyt i większe zyski gabinetu. Dla lekarzy uruchamiających prywatną praktykę to niezwykle cenne.

Sprawdzimy Twoją rejestrację BEZPŁATNIE
Zostaw nam kontakt do siebie, a już niedługo się odezwiemy!

    Skomentuj artykuł