Polityka prywatności

       I. Wstęp

Szanowny Użytkowniku,

korzystanie z serwisu www.medycznarejestracja.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) związane jest bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku korzystania przez Ciebie z wybranych usług dostępnych w Serwisie, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym i niezbędnym do poprawnego świadczenia wybranych przez Ciebie usług. Dopuszczalne jest również dodatkowe zbieranie przez nas informacji o Twojej aktywności w prowadzonych przez nas serwisach internetowych. Mogą wystąpić przypadki, kiedy aktywność podejmowana przez Ciebie w ramach Serwisu będzie uzasadniać przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Jednakże, przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie celem zrealizowania usługi, którą wybrałeś oraz celem umożliwienia nam poinformowania Cię o naszej ofercie i dostosowania jej do Twoich potrzeb.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych ujętych w polityce przypadkach. Administrator szanuje prywatność osób odwiedzających prowadzony przez nas Serwis i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 z późn. zm.) – zwanego dalej: “RODO”,
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

Zapoznaj się proszę dokładnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób dane naszych Użytkowników są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz przekazywane przez nas do innych podmiotów. Dokument ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe – dotyczy korzystania z naszej platformy internetowej oraz innych podobnych rozwiązań, które oferujemy (dalej łącznie jako “Usługi”).

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności w związku ze zmianą zakresu oferowanych Usług, zmiany przepisów prawa lub w innym przypadku, w którym jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na podstawowe prawa naszych Użytkowników.

     II. Nasza serwis

Właścicielem strony internetowej www.medycznarejestracja.pl jest Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna z siedzibą przy ul. Wawrzyńca 3a/U5, 60-539 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9552091123, REGON: 812680118.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania serwisu czy prowadzonej przez nas działalności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@medycznarejestracja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby.

    III. Przetwarzanie danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Ptaszek-Trzyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM INFORMACJI MEDYCZNEJ TEL-MED JOANNA PTASZEK-TRZYNA z siedzibą przy ul. Wawrzyńca 3a/U5, 60-539 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9552091123, REGON: 812680118.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności celem uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Spółkę lub celem skorzystania z przysługujących Państwu praw, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres e-mail: biuro@medycznarejestracja.pl lub kierując korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjne w powyżej wskazany adres naszej siedziby.

Administrator:

 1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
  1. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich,
  1. zbiera dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu i przetwarza je tylko przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  1. zapewnia możliwość zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, korzystania z usług Newslettera, korzystania z usługi kalendarza wizyt, formularza kontaktowego, formularza wycen, korzystania z usługi audytu rejestracji, poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, czy też korzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w tym także poprzez zapisywane pliki Cookies.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, a także może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu oraz adresu IP).

W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na stronie Serwisu odnośników witryn zewnętrznych, a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych (m.in. Twitter, Facebook), Administrator wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.

 • Zakres pozyskiwanych, gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

Zakres pozyskiwanych, gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest przed wszystkim od zakresu usług, z których korzysta Użytkownik oraz wyrażonych przez Użytkownika zgód na przetwarzanie danych osobowych, jak również od celu wynikającego ze świadczenia konkretnej usługi.

Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie w celu przeglądania udostępnionych treści informacyjnych, Administrator nie pozyskuje żadnych danych identyfikujących Użytkownika.

Gdy Użytkownik zdecyduje się na założenie konta i korzystnie z naszych Usług prosimy o podanie danych związanych z aktywnością zawodową Użytkownika oraz innych informacji, które pomogą nam poznać jego działalność zawodową. Informacje te zostaną opublikowane na koncie Użytkownika w Serwisie. W szczególności Użytkownik może podać następujące dane osobowe:

 1. dane Użytkownika – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, specjalizację, numer prawa wykonywania zawodu PWZ,
 2. login oraz hasło utworzone przez Użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z formularza „Zapytaj nas o wycenę” podaje następujące dane: imię, nazwisko, nazwę placówki, numer telefonu, adres e-mail, liczbę połączeń przychodzących lub udzielanych świadczeń w ciągu miesiąca, liczbę lekarzy przyjmujących w placówce lub poradni, czy placówka posiada własny program do obsługi rejestracji.

W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z Kalendarza Wizyt. W takim przypadku, Użytkownik podaje dane osobowe dotyczące m.in. rozkładu dnia pracy, przewidywanych terminów urlopu, miejsc przyjmowania pacjentów. Użytkownik może również wpisać dane pacjenta – imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-miał. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza[A1] [WK2]  danych osobowych pacjentów Użytkowników.

W celu korzystania z usługi Newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie wysyłany.

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo poprzez wiadomości e-mail są poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytanie lub zgłoszenie.

Jako Administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Nadto, możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z świadczonymi przez nas usługami. 

Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą naszej działalności, taką jak w szczególności oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb.

Możemy również uzyskać inne dane Użytkowników związane z korzystaniem z naszych Usług. Te dane obejmują takie informacje jak: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. W przypadku korzystania z Usług w aplikacji mobilnej możemy również pozyskać dane o lokalizacji na podstawie danych z GPS. Użytkownik może zawsze wyłączyć dane o lokalizacji.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej. Analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania, analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom Użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach Serwisu Administrator korzysta z plików cookies stanowią dane informatyczne, które są plikami tekstowymi przeznaczonymi do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Na naszej stronie internetowej znajdziesz Politykę plików Cookies.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na stronie www.medycznarejestracja.pl robotom internetowym, stosowany jest mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania czy zachowania Użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP.

 • Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera dane osobowe w celu świadczenia usług oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności:

 1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 3. w celu świadczenia usług na rzecz klientów
 4. w celu marketingu usług Administratora,
 5. w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe również w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. w przypadku kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi nadawcy lub dotyczącymi innej umowy zawartej z Administratorem za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub e-mail’em, dane osobowe tam podane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na otrzymane pismo (podstawą prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w przypadku skorzystania przez Ciebie z Newslettera, formularza kontaktowego, dostępnego na stronie dane osobowe są przetwarzane w celu określenia nadawcy oraz odpowiedzi na zadane pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO);
 9. w przypadku kontaktu z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych usługami świadczonymi przez Administratora, Administrator może wymagać podania danych osobowych niezbędnych do pomocy w danej sprawie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej oraz do czasu wypełnienia obowiązków, prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres sześciu lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy Spółkę z Użytkownikiem. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje.

Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza.

Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika przetwarzane będą przez czas ważności konta. Po wygaśnięciu konta Administrator może jednak przetwarzać część danych osobowych Użytkownika w związku z ciążącymi na nim obowiązkami ustawowymi (np. obowiązek rachunkowy) oraz uzasadnionymi interesami Administratora (np. zabezpieczenie roszczeń).

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail przechowywane będą przez Spółkę przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały zebrane, tj. w szczególności udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji. Po tym czasie dane te mogą być w dalszym ciągu przetwarzane przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla wykazania faktów zaistniałych w toku prowadzonej korespondencji, aż do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych, informacje technologiczne oraz statystyczne będą przetwarzane przez cały okres ważności konta Użytkownika, a po jego usunięciu, dane będą przechowywane przez[A3] [WK4]  okres 6 lat od jego usunięcia.

Dane osobowe w związku ze skargami lub reklamacjami będą przetwarzane przez 6 lat od dni ich złożenia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.

W przypadku, gdy dane przetwarzane będą na podstawie zgody – dane przetwarzane będą do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań użytkownika ograniczających tę zgodę. Zapis ten nie dotyczy obowiązku przetwarzania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz danych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 1. Przekazywanie danych osobowych

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam [A5] [WK6] odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych udzielonymi zgodami lub określonych przepisami prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, podmiotą zapewniającym obsługę informatyczną, dostawcy usług płatniczych, agencjom marketingowym audytorom zewnętrznym, firmom realizującym wysyłkę sms oraz e-mail, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Możemy również udostępnić dane osobowe w przypadku, gdy będziemy przechodzić reorganizację, będziemy brali udział w fuzji lub przejęciu.

W innych przypadkach nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że udzielisz nam na to zgody lub będziemy mieli właściwą podstawę prawną do takiego działania.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego oraz analitycznego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE), kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych podlegających przekazaniu do państwa trzeciego, jeżeli takie przekazywanie nastąpiło.

W zakresie korzystania z usług oferowanych na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Youtube (Google LLC), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarówno Facebook, jak i Youtube (Google LLC) są uczestnikami Tarczy Prywatności gwarantując adekwatny poziom ochrony danych osobowych

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Serwisie, może na podstawie zgody Użytkownika przedstawiać mu w sposób zautomatyzowany spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.

 • Łącza zewnętrzne

Na stronie Serwisu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Państwa witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych na stronie Serwisu, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Państwa temat. Staramy się, aby linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych.

Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator Serwisu nie kontroluje witryn zewnętrznych, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.

Na stronie Serwisu udostępnione zostały ponadto linki mediów społecznościowych Facebook oraz Tweeter. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Serwisu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami.

W wyżej opisanych przypadkach, na serwer witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych może zostać przekazana informacja o wizycie na stronie Serwisu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych oraz oferowanych w witrynie zewnętrznej mogą zostać przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

 • Prawa osób, których dane dotyczą  

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów przysługuje Państwu jako osobom, których dane dotyczą, szereg praw w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego przez spółkę.

 • Prawo dostępu do danych

Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych.

 • Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora ich sprostowania.

 • Prawo do usunięcia danych

Często określane również jako “prawo do bycia zapomnianym”. Na zasadach i w przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez administratora przez określony okres czasu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje Administrator, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez Administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń).

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e) i f), odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Obejmuje ono wyłącznie przypadki, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany. Osoba dochodząc realizacji przedmiotowego prawa może żądać, aby administrator przekazał jej komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo również, żeby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Prawo do wycofania udzielonej zgody

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Skarga do organu nadzorczego

Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych, zgodnie z art. 79 ust. 1 RODO. Więcej informacji na temat możliwości wniesienia skargi znaleźć można na stronie internetowej UODO.

 • Prawo do dochodzenia odszkodowania

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia prawa ochrony danych osobowych ma prawo uzyskać od administratora, który dokonał tego naruszenia odszkodowania za poniesioną szkodę, zgodnie art. 79 ust. 2 w zw. z art. 82 RODO.

Nie wszystkie żądania realizacji praw osób, których dane dotyczą będą możliwe do spełnienia. Zakres przysługujących Państwu praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobu ich gromadzenia. Ponieważ dane osobowe w serwisach internetowych spółki przetwarzane są w szczególności na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia danych.

W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o

e-mail do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W przypadku gdy niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Administrator informuje osobę zgłaszającą żądanie o przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Zachowujemy prawo do pobierania uzasadnionej opłaty odpowiadającej ponoszonym przez nas kosztom sporządzenia odpowiedzi na żądania nieuzasadnione lub nadmiarowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o swoich prawach oraz wytłumaczymy zaistniałą sytuację. 

Jeżeli żądanie zostało skierowane do Administratora przez e-mail, odpowiedź również będzie formie e-mail.

Administrator przechowuje informacje dotyczące żądania, w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Staramy się, aby informacje, które przetwarzamy, były poprawne i aktualne. Jednak w przypadku zmian tych informacji, prosimy Cię o poinformowanie Spółki, aby możliwe było uaktualnienie przetwarzanych danych. Zaktualizujemy dane, które są niepoprawne lub nieaktualne. Mamy na to 1 miesiąc od dnia przekazania nam prośby o zmianę danych.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania usług.

Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do zainteresowań użytkowników Serwisu i usług realizowanych przez Administratora, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary/ analizy i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Administratora jest tzw. uzasadnionym interesem administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych w ramach podejmowanych przez Użytkownika na stronie Serwisu aktywności w postaci klikania w odnośniki witryn zewnętrznych oraz portali społecznościowych również następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wyrazić zaznaczając udostępnione użytkownikowi okienko zgody.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

 1. Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Niestety przekazywanie informacji przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Administrator korzysta z certyfikatu SSL.

Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania ze Serwisu.

 • Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji Newslettera, dzięki któremu zapewniamy subskrybentom dostęp do przygotowywanych przez nas opracowań, materiałów i artykułów, jak również w którym przesyłamy informacje marketingowe na temat świadczonych przez nas usług.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących artykułów, materiałów, opracowań oraz innych informacji w tym dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości znajdujących się w naszej ofercie. Dane wykorzystujemy także do badania zadowolenia klientów.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest udzielana przez Państwa zgoda, która zostaje wyrażona poprzez zapisanie swojego adresu.

Dane osobowe przetwarzamy do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie Newslettera Państwa dane zostaną usunięte z naszych list mailingowych.

Podanie danych koniecznych do złożenia zapisu na Newsletter jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z przedmiotowej usługi.

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie zdecydował się na powołanie inspektora ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z nami kierując wiadomość na adres: biuro@medycznarejestracja.pl

 • Kontakt

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna

ul. Wawrzyńca 3a/U5

60-539 Poznań