E-recepty – co należy o nich wiedzieć?

E-recepty – co należy o nich wiedzieć?

E-recepta jest cyfrową wersją znanej wszystkim papierowej recepty. Co powinien o niej wiedzieć lekarz? Jak skorzysta z niej pacjent? Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości.

E-recepta – co warto wiedzieć?

Wystawianie recepty w postaci elektronicznej jest obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r. Warto zauważyć, że takie rozwiązanie jest bezpieczne, ale i wygodne. Dodatkowo zajmuje mniej czasu, który lekarze mogą poświęcić potem pacjentom.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie podmioty lecznicze miały obowiązek podłączenia się do systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. System P1 jest elektroniczną platformą gromadzenia analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Jest to platforma usług publicznych, na której gromadzone są, analizowane i udostępniane informacje o zdarzeniach medycznych.

Należy wiedzieć, że e-recepta jest centralnym systemem informatycznym, który udostępniany jest w ramach projektu P1. Zatem, aby lekarze mogli wystawiać recepty w formie elektronicznej, muszą być podłączeni do systemu e-Zdrowie. Takie rozwiązanie, a więc możliwość wystawiania recepty elektronicznej zapewnia poprawność wystawienia e-recepty. Otóż system dokonuje weryfikacji, a więc nie trzeba obawiać się pomyłek dotyczących wystawiania leków.

Lekarze mają też możliwość dostępu do wszystkich realizowanych e-recept danego pacjenta, oczywiście pod warunkiem, że wyrazi on na to zgodę. Zalet korzystania z e-recepty jest więcej, wszak eliminuje się problem nieczytelnych recept czy tego, że pacjenci wracają, gdyż zgubili swoją papierową receptę. Rozwiązanie to jest wygodne również dla pacjentów, którzy mogą otrzymać wiadomość sms z kodem recepty a następnie zrealizować ją w dowolnej aptece w każdej chwili – bez konieczności posiadania papierowego dokumentu.

Recepta przez Internet na leki na choroby przewlekłe może być wystawiona dla pacjenta bez konieczności jego wizyty w gabinecie lekarskim. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba teleporad lekarskich, a wystawione podczas konsultacji telefonicznych lub online recepty elektroniczne stanowią dodatkowe ułatwienie, ograniczające liczbę wizyt osobistych pacjentów w poradniach.

Jak wygląda e recepta?

E-recepta jest naprawdę wygodnym rozwiązaniem, gdyż aby odebrać lek z apteki, wystarczy podać w aptece 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em lub e-mailem. Elektroniczny zapis jest przekazywany przez lekarza do systemu, następnie do farmaceuty, a stamtąd do instytucji, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto tutaj dowiedzieć się, jak wygląda recepta elektroniczna. Co jest na recepcie? Otóż na samej górze znajduje się kod kreskowy. Nieco niżej 4-cyfrowy kod dostępu. W dalszej części znajduje się imię i nazwisko pacjenta, a także imię i nazwisko lekarza wystawiającego receptę. Dodatkowo zawarty jest jego numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), a także kontakt telefoniczny do rejestracji, w przychodni, w której pracuje. Na e-recepcie znajduje się także informacja dotycząca terminu kontroli, przepisanego leku, a także dawkowania oraz od kiedy następuje możliwość realizacji e-recepty. Pod tymi informacjami podany jest adres pacjent.gov.pl, który umożliwia skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta. Jeszcze niżej umieszczone zostało oświadczenie dotyczące nierealizowania wcześniej owej recepty i świadomości poniesienia konsekwencji karnych za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oczywiście udając się do apteki, możecie podać tylko czterocyfrowy kod, jednak wtedy występuje też konieczność podania swojego numeru PESEL.

Należy również pamiętać, że aby pacjent otrzymał kod powiadomieniem smsowym musi na swoim koncie IKP zaznaczyć, że wyraża chęć otrzymywania powiadomień w danej formie.

Jak sprawdzić online co jest na recepcie?

E-recepta jest sprawdzana przez system sieci wybranej przez pacjenta apteki. Zatem każdy pacjent ma możliwość sprawdzenia online, co znajduje się na recepcie. Wystarczy tylko wyszukać kod kreskowy bądź wpisać PESEL lub PIN. Jeżeli zgubicie numer recepty elektronicznej, to wcale nie musicie ponownie udawać się do lekarza, wystarczy tylko, że posiadacie Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Po zalogowaniu się należy rozwinąć menu i wybrać zakładkę „recepty”. Tutaj należy pamiętać, że na jednej e-recepcie może być przepisany tylko jeden produkt leczniczy czy też środek spożywczy specjalnego przeznaczenia bądź wyrób medyczny.

Jeśli pacjent nie posiada dostępu do IKP, numer recepty może w każdej chwili sprawdzić i ponownie przekazać personel placówki, która zleciła leki.

Ile ważna jest szybka e recepta?

Recepty online standardowo ważne są 30 dni, ale są też takie, które ważne są tydzień, 4 miesiące czy nawet rok. Wszystko zależy od leku, gdyż e-recepty na niektóre produkty medyczne mają z góry określony termin ważności.

Na wykupienie antybiotyku pacjent ma 7 dni. Na zrealizowanie e-recepty na preparaty immunologiczne pacjent ma czas 120 dni. Jeżeli recepta ma być ważna przez rok, lekarz musi to zaznaczyć. Szybką e receptę można wykupić także po upływie standardowego czasu 30 dni, jednak tylko wtedy gdy lekarz wpisał datę realizacji od dnia… W innym przypadku czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się od momentu jej wystawienia.

Pamiętaj, że jeżeli Twoja recepta ważna jest rok, to i tak musisz wykupić pierwsze opakowanie nim upłynie 30 dni od jej wystawienia. Jeżeli tego nie zrobisz, to farmaceuta wyda Ci mniejszą ilość leku, która będzie proporcjonalna do liczby dni, które upłynęły od jej wystawienia.

Jak wystawić e-receptę?

Wystawienie e-recepty jest bardzo proste. Można skorzystać z aplikacji. Wystarczy tylko zalogować się w systemie P1. Mając zarejestrowaną praktykę lekarską, wystarczy otworzyć aplikację Ministerstwa Zdrowia na stronie: gabinet.gov.pl. Następnie należy zalogować się przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu czy też przez Bank PKO BP. W następnym kroku należy wybrać rolę w jakiej będzie się korzystać z aplikacji. W tym przypadku jest to lekarz. Potem z listy miejsc zatrudnienia należy wybrać placówkę i kliknąć „zatwierdź”. Teraz należy wybrać sekcję „wizyta pacjenta”. Wtedy też pojawi się formularz „rozpocznij wizytę”. Należy zaznaczyć czy jest to wizyta refundowana czy nierefundowana. Po wprowadzeniu danych pacjenta wystarczy teraz kliknąć „rozpocznij wizytę”. W następnym kroku będzie już wystawienie e-recepty. Zatem, aby utworzyć e-receptę bądź pakiet e-recept w aplikacji należy otworzyć opcję „recepty”, a następnie „stwórz nową”. Trzeba wypełnić wszystkie niezbędne pola, te oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Pozostaje już tylko podpisanie e-recepty certyfikatem ZUS albo profilem zaufanym i wtedy aplikacja generuje dokument informacyjny dla pacjenta.

Potrzebujesz wsparcia w telefonicznej obsłudze Pacjentów?
Pobieranie danych pacjentów, przekazywanie spraw związanych z receptą – to część naszych obowiązków!

  Problemy z e-receptą

  Problemy z wystawieniem e-recepty pojawiały się przede wszystkim na początku, gdy zmiany wchodziły w życie. Wielu lekarzy wystawiało wówczas recepty papierowe, powołując się np. na problemy z połączeniem internetowym.

  Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, wyjątkami od zasady wystawiania recept elektronicznych są m.in:

  • recepty pro auctore (dla osoby wystawiającej),
  • pro familiae (dla małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej)
  • recepty transgraniczne
  • recepty dla pacjentów o nieustalonej tożsamości
  • recepty wystawiane w sytuacji braku dostępu do Systemu P1
  • recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych prawem (import docelowy);
  • recepty wystawione przez lekarza będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,

  Lekarze mogą więc powołać się na jeden w powyższych punktów, by wystawić „tradycyjną” receptę.

  Skomentuj artykuł